Home

Welkom op bosmieren.nl

Rode bosmieren zijn opvallende, interessante insecten. Ze zijn de bouwers van de grote koepelnesten in open bossen, bosranden en heideterreinen. Er zijn vier soorten in ons land: behaarde bosmier, kale bosmier, zwartrugbosmier en stronkmier. Tot en met 2016 waren ze beschermd door de Flora- en faunawet, maar deze wettelijke bescherming is helaas komen te vervallen. Rode bosmieren blijven echter blootstaan aan bedreigingen en het blijft daarom ook belangrijk om ze te beschermen en bevorderen. Deze website geeft daar handvatten voor.

 

Het voorkomen en de trends van rode bosmieren kunnen veel vertellen over de toestand van een gebied. Niet zelden worden ze ingezet door terreinbeherende organisaties als indicator voor de natuurkwaliteit of bij de evaluatie van de effecten van het beheer. Ook kunnen rode bosmieren goed als educatief middel ingezet worden, bijvoorbeeld in natuur- en milieueducatiecentra. Het sociale, drukke leven van de mieren levert een boeiend schouwspel en de bijzondere relaties die ze hebben met andere soorten is intrigerend.

 

Bosmieren.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten om wetenswaardigheden over deze belangrijke groep te ontsluiten, het verzamelen van landelijke verspreidingsgegevens te stimuleren en te dienen als achtergrondinformatie bij de cursus ‘Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk’, die wij verzorgen in samenwerking met Stichting Probos. Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen.

De soorten

Er zijn vier rode bosmiersoorten. Ze zijn vaak te herkennen aan de spectaculaire koepelnesten die ze bouwen. Er zijn daarnaast twee koepelnestbouwende satermiersoorten die op deze website kort worden besproken. Daarnaast worden nog enkele andere soorten besproken die verward kunnen worden met rode bosmieren.

Ecosysteem

Rode bosmieren zijn belangrijke soorten in het ecosysteem. Ze hebben vele relaties met andere soorten en hebben zo een groot effect op de biodiversiteit. Ook vanuit de bosbouw wordt positief naar rode bosmieren gekeken. Ze maken veel insecten buit en kunnen zo bevolkingsexplosies van verscheidene soorten beperken.

Bescherming

Rode bosmieren kunnen lokaal verdwijnen door allerlei oorzaken. Het is goed de lokale bedreigingen te kennen en waar nodig actie te ondernemen. De rode bosmiersoorten waren voorheen wettelijk beschermd, maar nu niet meer. Vanuit de Gedragscode Bosbeheer dienen de nesten nog wel ontzien te worden bij boswerkzaamheden.

Natuurbeheer

In veel gebieden op de zandgronden komen rode bosmieren voor. Een goede gebiedsinventarisatie van de aanwezige mieren kan gebruikt worden voor de kwaliteitsbeoordeling en biodiversiteits-status van een terrein, een adequate bescherming van soorten en voor de formulering van algemene of specifieke beheermaatregelen.